Naar boven

Landbouw

DMK 2020: Landbouw

Landbouwbedrijven produceren onder andere de waardevolle grondstof melk die de basis vormt voor onze producten. Onze melkproducenten, over 7.500 boeren uit heel Duitsland en Nederland, zijn eigenaar van de DMK Group. Ons streven is om het welzijn van onze koeien te verhogen en tegelijkertijd de belasting voor het milieu te verlagen. Door de koeien op een diervriendelijke manier te houden en naar behoefte te voeren, een consequent gezondheidsmanagement en het veevoeder duurzaam te verbouwen zijn beide doelstellingen mogelijk. 

Het Milkmaster-programma ondersteunt melkproducenten bij de belangrijke taak om ook in de toekomst succesvol ondernemerschap te blijven combineren met duurzaamheid. 

Naar het Overzicht DMK 2020 >

 

Actiegebied Dierenwelzijn

DMK streeft naar een integrale dierenwelzijn en milieubescherming: Comfort voor koeien, gezondheid van de dieren, voedergewassen, voer en de melkkwaliteit zijn geïntegreerd in het Milkmaster-programma en worden sinds 2015 aan de hand van 148 kengetallen jaarlijks bij alle melkproducenten gecontroleerd. Daaronder vallen bijv. de leefomstandigheden van de dieren.

Alleen tevreden koeien leveren hoogwaardige melk. Verschillende factoren bepalen hoe prettig een koe zich voelt. Daar horen onder andere bewegingsvrijheid bij, de mogelijkheid om naar buiten te gaan, de plek in de stal, een rustig gedeelte voor met name zieke en kalvende koeien, het klimaat in de stal en het gebruik van koeborstels.  De verschillende maatregelen die het Milkmaster-programma omvat, helpen de melkproducent het dierenwelzijn op orde te houden. Moderne stallen bieden op alle vlakken comfort voor de koeien.

 

Gezonde dieren vormen de basis van een verantwoorde melkproductie. Een goede gezondheid bepaalt de kwaliteit en de veiligheid van de melk en daarmee van de zuivelproducten. Dierenartsen van de landbouwinspectie voeren wettelijk voorgeschreven steekproeven uit op alle melkproducerende bedrijven in Duitsland. Het dierenwelzijnmanagement vindt op de boerderijen plaats door middel van moderne meetmethoden en regelmatige ondersteuning van buitenaf. Ook onderwerpen als het verantwoord gebruik van antibiotica komen aan bod. Al deze aspecten zijn stevig verankerd in ons Milkmaster-programma. DMK werkt samen met partners uit de gehele waardeketen om het dierenwelzijn verder te verbeteren. 

Actiegebied bescherming tegen klimaatverandering

Klimaatbescherming speelt een grote rol voor de stakeholders – DMK zet zich in voor verbetering van de levenscyclusanalyse bij de melkproductie. De afgelopen jaren heeft DMK diverse levenscyclusanalyses voor de landbouwproductie uitgevoerd en beschikt ons bedrijf over bruikbare gegevens van de effecten en wezenlijke verbanden. DMK let daarbij extra op de melkproductie, aangezien die circa 70% van ecologische footprint van zuivelproducten vertegenwoordigt. Factoren die van invloed zijn zijn bijv. het soort voer, het uitrijden van mest en de melkproductie. De ecologische effecten van de weidegang zijn echter nog niet definitief vastgesteld. In sommige regio's is weidegang noodzakelijk, in andere minder. Op veel boerderijen maakt milieubescherming deel uit van de praktijk. In 2017 genereerde een op de twee bedrijven zelf hernieuwbare energie. Veel bedrijven hebben zonnepanelen geïnstalleerd en het grootste deel van de energie wordt gegenereerd via biogasinstallaties. Energiebesparende maatregelen bij het melken en koelen van de rauwe melk, bijv. via plaat- en buiskoelers of warmteterugwinning zijn vanzelfsprekend voor veel melkproducenten. 

DMK zal zich in de toekomst nog meer inzetten voor klimaatbeschermende maatregelen op onze boerderijen. Een actiepunt voor de toekomst is bijvoorbeeld de uitwisseling van best practices tussen de boeren onder het motto: “leren van de besten”.

Focus

Landbouw

Ons Milkmaster-programma
Diervriendelijke veehouderij

Milkmaster is het implementatieprogramma van DMK 2020 voor de melkproducenten. Met dit programma wil DMK de norm zetten voor duurzamere werkomstandigheden en productiemethoden in de zuivelindustrie.De melkproducenten van DMK waren nauw betrokken bij de ontwikkeling en vaststelling van het programma dat in 2014 van start is gegaan en sinds begin 2016 stap voor stap is uitgerold bij alle melkproducenten van DMK en waaraan momenteel alle melkproducenten gehouden zijn.

De kern van het Milkmaster-programma wordt gevormd door de voortdurende ontwikkeling van ons bedrijf rond thema's als dierenwelzijn, natuurbescherming en kwaliteit. Onze productievoorschriften garanderen een uniforme houding ten opzichte van onderwerpen als voeding, dierenwelzijn, dierengezondheid, melkopslag en het fokken van kalveren en andere jonge dieren. Het Milkmaster-programma behandeld veel relevante onderwerpen voor klanten en andere belanghebbenden.

Het gebruik van professionele loopstallen verhoogt het algemene welzijn en de gezondheid van de dieren en bieden optimale voedervoorwaarden. De moderne ligboxenstallen bieden koeien de mogelijkheid om zowel te bewegen als om uit te rusten of heerlijk ergens te gaan liggen op stro of een van de speciale ligmatten. Koeien voelen zich het prettigst bij een buitentemperatuur van ca. 15 °C. Deze omstandigheden zijn in de stal na te bootsen. Bovendien biedt de stal de mogelijkheid om de dieren goed te observeren en bijvoorbeeld drachtige dieren op individuele basis bij de voederen.

De leefomstandigheden voor koeien zijn duidelijk gedefinieerd in het Milkmaster-programma. De combinatie van loopstallen en weidegang voor alle dieren (melkkoeien en runderen) juichen we uitdrukkelijk toe, mits de bedrijfsspecifieke omstandigheden het toelaten. Als coöperatie, die zowel te maken heeft met verschillende regio's en als idealiter bedrijven met heterogene omstandigheden, proberen zo een eerlijk evenwicht te creëren tussen dierenwelzijn en zakelijke belangen.