Naar boven

Onze norm voor verantwoorde melkproductie.

De Duitse zuivelindustrie staat in hoog aanzien. Maar de sector wordt ook kritisch gevolgd, met name op het gebied van de leefomstandigheden, gezondheid en het voer van de dieren. Daarom hebben we het Milkmaster-programma ontwikkeld. Hierin zijn behalve onze eisen voor verantwoorde melkproductie ook concrete doelen vastgelegd. Via Milkmaster gaan we de maatschappelijke discussie aan en nemen we de verantwoordelijkheid voor ons handelen.

“Het Milkmaster-programma loont dubbel voor ons: Aan de ene kant is het van groot belang dat onze dieren optimaal verzorgd worden en we rekening houden met het milieu, aan de andere kant ontvangen we via het bonusprogramma een toeslag op de melkprijs en die hebben we hard nodig.”

Jan Christian Nissen, Achtrup, regio Nordfriesland

In 2015 heeft DMK twee Milkmaster Farms opgezet met het doel de interne als externe dialoog te stimuleren. De bedrijven laten zien wat de melkproducenten van DMK iedere dag weer presteren en hoe het Milkmaster-programma in de praktijk functioneert.

Beide Milkmaster Farms beschikken over professionele vergaderruimtes en kunnen bezocht worden door klanten, veeartsen, voederspecialisten, NGO’s, de media en werknemers van DMK.

De bouwstenen van het Milkmaster-programma.

Milkmaster bestaat uit 5 elementen om verantwoorde melkproductie over de hele linie te bevorderen:

De Milkmaster-gedragscode

De Milkmaster-gedragscode bevat algemene en specifieke normen, voorschriften en doelstellingen, waar al onze melkveehouders zich aan dienen te houden. Daarmee heeft de Gedragscode een belangrijke rol bij de verantwoorde productie van melk. De Gedragscode heeft niet alleen betrekking op de dagelijkse praktijk, maar ook op alle beslissingen die relevant zijn voor de toekomst. De samenleving krijgt zo antwoord op haar vragen en de melkveehouders hebben een vast kader waarop ze zich kunnen richten.
De uit 14 hoofdstukken bestaande Gedragscode bevat alle aspecten rond een verantwoorde melkveehouderij – vanaf de geboorte van het kalf tot aan de productie van kwaliteitsmelk, inclusief het verbouwen van voedergewassen op het eigen bedrijf en het voederen van de melkkoeien. Daarnaast bevat de code aanbevelingen over hoe koeien het beste gehouden kunnen worden, het verwijderen van de horens, biodiversiteit, de gezondheid van uiers, milieubescherming en kwaliteitsbewaking.

Het Milkmaster-rapport

Het Milkmaster-rapport is consequent uit de Gedragscode af te leiden. Het doel is om een de verantwoorde melkproductie meetbaar en controleerbaar te maken. Het rapport vormt een transparante en duidelijke weergave van alle bedrijven. De bedrijven zelf ontvangen regelmatig een individueel bedrijfs- en voortgangsrapport inclusief benchmark om de resultaten met andere bedrijven te vergelijken. Deze gegevens vormen op hun beurt weer de basis voor het opstellen van individuele verbeterpunten.
Kort samengevat gaat het om een uitgebreide vragenlijst voor elk bedrijf. Alle onderdelen (hoofdstukken) van de gedragscode passeren de revue en worden gestaafd met 148 statistieken en een vooraf gedefinieerde procentuele schaalverdeling. In 2017 namen bijna 5.800 melkproducenten deel aan de Milkmaster-zelfevaluatie. Dit komt overeen met ca. 83 procent van alle producenten die samen 96% van de totale melkhoeveelheid vertegenwoordigen. Vorig jaar deed 77% van de melkproducenten mee en samen vertegenwoordigden ze 94% van de totale melkhoeveelheid.

Bevestiging

Op basis van de zelfevaluatie ontvangen de melkproducenten samen met de resultaten van de evaluatie elk jaar een uitvoerige analyse van de eigen prestatie in relatie tot andere melkproducenten. Eens in de twee jaar wordt elke melkproducent onderworpen aan een vooraf aangekondigde audit die wordt uitgevoerd door een externe, onafhankelijke en geaccrediteerde certificeringsinstelling. Om de administratieve lasten voor de melkveehouders zo klein mogelijk te houden is de audit gekoppeld aan de kwaliteitsbeoordeling van QM-Milch. De externe beoordelaars controleren de gegevens die op basis van de zelfevaluatie zijn opgenomen in het Milkmaster-rapport. Er wordt derhalve gekeken of de bedrijven zich houden aan de voorschriften die in de Milkmaster-gedragscode zijn opgenomen.
Vóór 2018 zijn alle betrokken melkproducenten bij toerbeurt doorgelicht. Tussen 2016 en 2018 zijn er circa 6.800 audits uitgevoerd.

Advies

Een van de belangrijkste punten van het Milkmaster-programma is dat onze bedrijven zich voortdurend blijven verbeteren. Het onderwerp Advies biedt ondersteuning op alle gebieden van Milkmaster. Het advies bevat voor elk bedrijf op maat gesneden verbetervoorstellen. 
De DMK-adviseur beantwoordt alle vragen over de kwaliteit en de hygiëne van de melk. Voor specifiek advies op het gebied van bijvoorbeeld gezonde uiers en klauwen, het bouwen van stallen, milieubescherming en het efficiënt gebruik van grondstoffen bouwen we momenteel aan een netwerk van experts als veeartsen, consultants en wetenschappers. Naast het persoonlijke advies, bestaan er vakinhoudelijke forums en worden online-cursussen gegeven, waar de melkveehouders zich kunnen informeren.

Bonus

Door middel van een bonussysteem met financiële prikkels stimuleert Milkmaster het werk van de melkproducenten en dan met name op het gebied van dierenwelzijn, het comfort van de koeien, het verbouwen van voedergewassen, de voedering en de kwaliteit van de melk. Onder het comfort voor onze koeien valt bijvoorbeeld een loopstal met speciaal gedeelte voor zieke dieren en dieren die gaan kalveren. Voor dierenwelzijn is het aantal boxen van belang en de uitstraling van de koeien. Het gebruik van gecertificeerde soja scoort punten voor voedergewassen. De bonus is bedoeld als beloning voor alle bedrijven die voldoen aan bepaalde voorschriften rond de verantwoorde melkproductie. Tegelijkertijd vormt de bonus een aansporing voor alle bedrijven om zich te blijven ontwikkelen en de doelen te behalen die we samen hebben vastgelegd in de Milkmaster-gedragscode.In het eerste jaar keerde DMK tussen 1 januari en 30 september een Milkmaster-bonus uit ter hoogte van 26,5 miljoen euro. Dat is gemiddeld gezien bijna 0,6 cent per kilo melk. In 2016 bedroeg de Milkmaster-bonus in totaal 42,6 miljoen euro en in 2017 42,7 miljoen euro.

Dit vinden onze melkveehouders.

Echte meningen over het Milkmaster-programma.

Verantwoordelijkheid
Amos Venema, Jemgum

“Dit bedrijf is al 3 generaties in de familie. Alleen door duurzaam boeren kunnen we zorgen dat het bedrijf toekomst heeft en door de volgende generaties kan worden voortgezet. En daarbij worden we ondersteund via het Milkmaster-programma.”

Duurzaamheid
Ingo Bergmann, Walsrode

“Bij het Milkmaster-programma gaat het duidelijk om duurzaamheid en dat helpt me ons landbouwbedrijf steeds verder te verbeteren op dit gebied. We hebben in de loop der jaren dus ook een steeds hogere bonus ontvangen.”

Kansen voor de toekomst
Bernd Pils, Klein Meckelsen

“Ik vind verantwoorde melkproductie heel belangrijk en ik wil graag zien hoe we het doen ten opzichte van onze collega's. De afgelopen 4 jaar is het ons gelukt beter te worden. Met het Milkmaster-programma gaan we door op de weg naar een duurzamere toekomst.”

Uw contactpersoon

We staan klaar voor al uw vragen of opmerkingen

Milkmaster-Programma

DMK Deutsches Milchkontor GmbH
Flughafenallee 17, 28199 Bremen
Duitsland
milkmaster@dmk.de

Hoe wij werken.

Duurzaamheid als collectieve taak