Naar boven

Onze duurzaamheidsstrategie DMK 2020

Voor de DMK GROUP is maatschappelijk verantwoord ondernemen in harmonie met mens en natuur vanzelfsprekend. Daarom hebben we in 2013 onze overkoepelende DMK 2020-strategie gepubliceerd. Het ambitieuze duurzaamheidsprogramma omvatte vijf onderdelen met 20 actiegebieden en in totaal 60 doelen.

In 2017/2018 hebben we 25 van doelen kunnen verwezenlijken. Daarom hebben we besloten de strategie grondig te herzien en uit te breiden. De focus is verlegd naar belangrijke onderwerpen als dierenwelzijn en bescherming tegen klimaatverandering. Onze nieuwe duurzaamheidsstrategie telt nu 5 onderdelen met in totaal 10 thema's met heldere doelstellingen.

Landbouw

Ruim 7000 melkproducenten leveren de grondstof voor onze producten. Ons streven is het welzijn van de koeien te verhogen en daarbij de belasting voor het milieu te reduceren. Door de koeien op een diervriendelijke manier te houden en naar behoefte te voeren, door consequent gezondheidsmanagement en het veevoeder duurzaam te verbouwen kunnen beide doelstellingen gerealiseerd worden.

Daarom hebben we het Milkmaster-programma ingesteld. Het ondersteunt melkproducenten bij de uitdaging succesvol ondernemerschap ook in de toekomst te blijven combineren met duurzaamheid.

Actiegebied Dierenwelzijn

DMK streeft naar een integrale dierenwelzijn en milieubescherming: Comfort voor koeien, gezondheid van de dieren, voedergewassen, voer en de melkkwaliteit zijn geïntegreerd in het Milkmaster-programma en worden sinds 2015 aan de hand van 148 kengetallen jaarlijks bij alle melkproducenten gecontroleerd. Daaronder vallen bijv. de leefomstandigheden van de dieren. Alleen tevreden koeien leveren hoogwaardige melk. Verschillende factoren bepalen hoe prettig een koe zich voelt. Daar horen onder andere bewegingsvrijheid bij, de mogelijkheid om naar buiten te gaan, de plek in de stal, een rustig gedeelte voor met name zieke en kalvende koeien, het klimaat in de stal en het gebruik van koeborstels.  De verschillende maatregelen die het Milkmaster-programma omvat, helpen de melkproducent het dierenwelzijn op orde te houden. Moderne stallen bieden op alle vlakken comfort voor de koeien.
 

Gezonde dieren vormen de basis van een verantwoorde melkproductie. Een goede gezondheid bepaalt de kwaliteit en de veiligheid van de melk en daarmee van de zuivelproducten. Dierenartsen van de landbouwinspectie voeren wettelijk voorgeschreven steekproeven uit op alle melkproducerende bedrijven in Duitsland. Het dierenwelzijnmanagement vindt op de boerderijen plaats door middel van moderne meetmethoden en regelmatige ondersteuning van buitenaf. Ook onderwerpen als het verantwoord gebruik van antibiotica komen aan bod. Al deze aspecten zijn stevig verankerd in ons Milkmaster-programma. DMK werkt samen met partners uit de gehele waardeketen om het dierenwelzijn verder te verbeteren. 

Actiegebied bescherming tegen klimaatverandering

Klimaatbescherming speelt een grote rol voor de stakeholders – DMK zet zich in voor verbetering van de levenscyclusanalyse bij de melkproductie. De afgelopen jaren heeft DMK diverse levenscyclusanalyses voor de landbouwproductie uitgevoerd en beschikt ons bedrijf over bruikbare gegevens van de effecten en wezenlijke verbanden. DMK let daarbij extra op de melkproductie, aangezien die circa 70% van ecologische footprint van zuivelproducten vertegenwoordigt. Factoren die van invloed zijn zijn bijv. het soort voer, het uitrijden van mest en de melkproductie. De ecologische effecten van de weidegang zijn echter nog niet definitief vastgesteld. In sommige regio's is weidegang noodzakelijk, in andere minder. Op veel boerderijen maakt milieubescherming deel uit van de praktijk. In 2017 genereerde een op de twee bedrijven zelf hernieuwbare energie. Veel bedrijven hebben zonnepanelen geïnstalleerd en het grootste deel van de energie wordt gegenereerd via biogasinstallaties. Energiebesparende maatregelen bij het melken en koelen van de rauwe melk, bijv. via plaat- en buiskoelers of warmteterugwinning zijn vanzelfsprekend voor veel melkproducenten. 

DMK zal zich in de toekomst nog meer inzetten voor klimaatbeschermende maatregelen op onze boerderijen. Een actiepunt voor de toekomst is bijvoorbeeld de uitwisseling van best practices tussen de boeren onder het motto: “leren van de besten”.

Focus: ons Milkmaster-programma

Milkmaster is het implementatieprogramma van DMK 2020 voor de melkproducenten. Met dit programma wil DMK de norm zetten voor duurzamere werkomstandigheden en productiemethoden in de zuivelindustrie.De melkproducenten van DMK waren nauw betrokken bij de ontwikkeling en vaststelling van het programma dat in 2014 van start is gegaan en sinds begin 2016 stap voor stap is uitgerold bij alle melkproducenten van DMK en waaraan momenteel alle melkproducenten gehouden zijn. De kern van het Milkmaster-programma wordt gevormd door de voortdurende ontwikkeling van ons bedrijf rond thema's als dierenwelzijn, natuurbescherming en kwaliteit. Onze productievoorschriften garanderen een uniforme houding ten opzichte van onderwerpen als voeding, dierenwelzijn, dierengezondheid, melkopslag en het fokken van kalveren en andere jonge dieren. Het Milkmaster-programma behandeld veel relevante onderwerpen voor klanten en andere belanghebbenden.

Focus: Diervriendelijke veehouderij

Het gebruik van professionele loopstallen verhoogt het algemene welzijn en de gezondheid van de dieren en bieden optimale voedervoorwaarden. De moderne ligboxenstallen bieden koeien de mogelijkheid om zowel te bewegen als om uit te rusten of heerlijk ergens te gaan liggen op stro of een van de speciale ligmatten. Koeien voelen zich het prettigst bij een buitentemperatuur van ca. 15 °C. Deze omstandigheden zijn in de stal na te bootsen. Bovendien biedt de stal de mogelijkheid om de dieren goed te observeren en bijvoorbeeld drachtige dieren op individuele basis bij de voederen.
De leefomstandigheden voor koeien zijn duidelijk gedefinieerd in het Milkmaster-programma. De combinatie van loopstallen en weidegang voor alle dieren (melkkoeien en runderen) juichen we uitdrukkelijk toe, mits de bedrijfsspecifieke omstandigheden het toelaten. Als coöperatie, die zowel te maken heeft met verschillende regio's en als idealiter bedrijven met heterogene omstandigheden, proberen zo een eerlijk evenwicht te creëren tussen dierenwelzijn en zakelijke belangen.

Milieu

Op ruim 20 locaties verwerken we melk tot eersteklas producten. Dat vereist echter kostbare hulpbronnen waarmee we zo zuinig mogelijk moeten omspringen.

Om de milieubalans op alle locaties verder te verbeteren en in de toekomst nog duurzamer te produceren hebben we voor het onderwerp Milieu twee belangrijke actiegebieden “Energie” en “Water” geformuleerd.  DMK is op 26 locaties gecertificeerd conformmilieumanagementnorm DIN EN ISO 14001 en rapporteert over diversemilieukengetallen.

Actiegebied Energie

Zuivelverwerking kost energie, bijvoorbeeld voor het droogproces bij de productie van melkpoeder, het homogeniseren en pasteuriseren, het reinigen van de installaties of het koelen van de producten. Het is onze doelstelling om steeds efficiënter met energie om te springen en ook onze medewerkers aan te sporen efficiënter om te gaan met energie. Alle locaties beschikken over een functionerend energiebeheersysteem en zijn DIN EN ISO 50001 gecertificeerd. Onze in 2013 gepubliceerde Milieu- en Energieregels en de steeds terugkerende trainingen om energie te besparen bieden een houvast aan onze medewerkers.

Actiegebied Water

Bij de productie van zuivelproducten is veel water nodig voor het koelen, reinigen en verwerken. In het kader van DMK 2020 hebben we ons ten doel gesteld het gebruik van water vóór 2020 met 5% te verminderen ten opzichte van 2015. DMK heeft op dit front al zeer goede resultaten bereikt: Ten opzichte van andere Duitse zuivelproducenten onderscheidt DMK zich met een specifiek waterverbruik van gemiddeld 1,09 l/kg, terwijl het gemiddelde voor heel Duitsland volgens de laatste „MIV-Umfrage Wasser/Abwasser 2017“ 2,05 l/kg bedraagt. Een andere prioriteit is de hoeveelheid afvalwater zo klein mogelijk te houden. Een voorbeeld is om de Cleaning in Place-reinigingsinstallaties (CIP) die tot de grootste waterverbruikers van de hele onderneming behoren, steeds verder te verbeteren. Deze installaties behandelen afvalwater voor en worden gemoderniseerd. Bovendien wordt de capaciteit verhoogd.

Focus: Productinherente milieubescherming bij DMK GROUP

Productinherente milieubescherming (PIUS) is een proactieve vorm van milieubescherming. De milieuschade wordt bij de bron reeds aangepakt. 

PIUS minimaliseert de gevolgen voor het milieu over het gehele productieproces en omvatte in het verslagjaar projecten rond warmteterugwinning en het vermijden van productieverlies via het afvalwater.

PIUS werd ook geprezen door de beoordelaars van DQS, een certificeringsinstantie, vanwege de bijzondere milieuprestaties in 2017 en werd bij de „German Awards for Excellence“ onderscheiden in de categorie „Energy Efficiency“. We ontvingen een onderscheiding voor de nieuwe installatie bij de vestiging Altentreptow voor het scheiden van diverse materiaalstromen en warmteterugwinning waarmee jaarlijks circa 4.700 ton CO2 en 25.000 megawattuur aan primaire energie bespaard worden.

Focus: Energiezuinige productie op DMK Baby

DMK Baby produceert een breed assortiment aan zuigelingenvoeding. DMK-locatie Strückhausen is van een klassiek zuivelbedrijf getransformeerd tot een moderne productielocatie voor zuigelingenvoeding. Zo is er in de nieuwe productieprocessen een effectief warmteterugwinningssysteem geïntegreerd en is het energieverbruik van de gehele productielijn geoptimaliseerd. Dankzij deze maatregelen wordt er duidelijk minder energie verbruikt bij de productie en zijn ook de CO2-emissies aanmerkelijk gereduceerd ten opzichte van vergelijkbare processen. De producten van DMK Baby worden dus niet alleen conform de hoogste productienormen met de nieuwste technologieën en milieuvriendelijke procedés geproduceerd, maar ook de productie zelf verloopt energie-efficiënt. Dit energie-efficiencyproject is mede gestimuleerd door het Duitse Bondsministerie van Economische Zaken en Energie.

Melk

Melk is een waardevolle grondstof en vormt de basis van onze onderneming. Het is voor ons vanzelfsprekend dat we hoge eisen stellen aan kwaliteit en veiligheid. We vinden een verantwoorde opzet van alle tussenfasen in de toeleveringsketen enorm belangrijk – ook wanneer ze niet direct te maken hebben met de landbouw.

Actiegebied Toegevoegde waarde

Basis voor de verantwoordelijkheid bij de waardeketenis de sterkere betrokkenheid van de leveranciers van DMK bij de naleving van sociale en milieunormen. De DMK-Gedragscode maakt deel uit van de inkoopvoorwaarden en vormt dan ook de basis voor de samenwerking met alle leveranciers. De gedragscode heeft betrekking op sociale en ecologische aspecten en door ondertekening verplichten de leveranciers van DMK zich die na te leven. Zakelijke partners en leveranciers hebben toegang tot een vertrouwelijk meldsysteem.

Een van de prioriteiten is duurzaamheid vóór 2020 sterker te verankeren in de waardeketen. In 2017 heeft DMK hiervoor de basis gelegd in het kader van de Strategy Review. De zes business units werken nu allemaal met heldere doelstellingen voor deze waardeketen. Daaraan gekoppeld is het doel vóór 2020 25% van de productenportefeuille om te zetten in duurzame concepten. Dat betreft diverse aspecten van duurzaamheid: van weidemelk, biologische producten en producten die vrij zijn van genetisch gemodificeerde organismen tot regionale concepten. 

Actiegebied Verpakking

Verpakkingen spelen een belangrijke rol bij het behoud van kwaliteit van onze gevoelige producten. Tegelijkertijd vormen verpakkingen in het bewustzijn van zowel de consument als de handel een belangrijk aspect rond de duurzaamheid van de producten. Het is ons doel om door innovatieve, milieuvriendelijke en toch trendy verpakkingen te voorkomen dat levensmiddelen en verpakkingen onnodig weggegooid hoeven te worden, de verpakkingen geschikter te maken voor hergebruik en zodoende het gebruik van grondstoffen te verlagen. Op dit gebied werkt ons duurzaamheidsmanagement nauw samen met de verpakkingsindustrie. Het doel is vóór 2020 de duurzaamheid van de verpakkingsmaterialen bij drie projecten te verbeteren.

Focus: op weg naar 100% duurzame cacao, palmolie en hout

Sinds de publicatie in 2013 van de DMK 2020-strategie richt DMK zich bij de inkoop op cruciale basisgrondstoffen uit duurzame teelt. De afgelopen jaren lag de focus daarbij op cacao, palmolie en hout. Hout gebruiken we als composietmateriaal, in transportverpakkingen en voor ijslollystokjes. De andere basisgrondstoffen verwerkt DMK in desserts en ijs. 
DMK is sinds 2014 aangesloten bij UTZ en RSPO, de internationaal erkende normen voor duurzame teelt. Op alle eigen locaties en bij alle volledige dochterondernemingen is momenteel 93% van alle gebruikte cacao in 2017 UTZ-gecertificeerd en ongeveer 93% van alle gebruikte palmolie RSPO-gecertificeerd. We zetten ook flinke stappen bij de overstap van hout dat voorzien is van een FSC- of PEFC-keurmerk en dat afkomstig is van duurzame houtbronnen. Ongeveer 74 procent van alle herbruikbare materialen hebben momenteel een FSC-keurmerk. Bij de secundaire verpakkingen ligt dit percentage zelfs rond 90 procent.

Focus: het Dairy PEF-project

De Europese Commissie beoogt in het kader van het "Single Market for Green Products Initiative" een gemeenschappelijke basis voor de vergelijkbaarheid van milieugevolgen van producten en bedrijven te creëren. Het bepalen van de ecologische voetafdruk moet op de Europese markt worden geharmoniseerd om de internationale vergelijkbaarheid van milieugevolgen eenvoudiger te maken.

De DMK Group heeft het pilotproject Dairy PEF (Product Environmental Footprint) samen met andere bedrijven specifiek op de zuivelindustrie gericht. Voor de Goudse kaas "MILRAM Benjamin" heeft DMK in 2016 een levenscyclusanalyse uitgevoerd. Daaruit bleek dat de productie van rauwe melk voor alle categorieën van milieugevolgen de grootste invloed op de ecologische balans heeft. In het kader van dit project probeerde DMK in september 2016 bovendien verschillende mogelijkheden voor communicatie met eindverbruikers uit onder in totaal 1.000 consumenten.

De betrokkenheid van de DMK Group wordt gewaardeerd door de EU, zoals blijkt uit onderstaand citaat van een projectmanager:

“In het kader van het Europese Dairs PEF-project is een uniforme methode ontwikkeld voor het berekenen van de ecologische footprint van de zuivelsector, waarbij de DMK Group een doorslaggevende rol heeft gespeeld. Pas hiermee was het succes van het project verzekerd.”

Hélène Simonin, Director Food, Environment & Health, European Dairy Association (EDA)

Team

Motivatie en eigen verantwoordelijkheid zijn net zo belangrijk voor het succes van een onderneming als hoogwaardige grondstoffen. Daarom investeren we niet alleen in onze producten, maar ook in tevreden melkproducenten en medewerkers, bijv. via opleiding en nascholing, allerlei stimulerende maatregelen en vrijwilligerswerk.

Actiegebied Werkgever

DMK heeft zich ten doel gesteld de beste werkgever te zijn binnen de levensmiddelenindustrie. Bij het magazine Focus veroverde de DMK Group in 2017 voor de zesde maal een toppositie in de ranking van beste werkgevers van Duitsland. Vooral het interessante werk, de saamhorigheid onder de collega's, het prettige werkklimaat en de secundaire arbeidsvoorwaarden worden vaak genoemd. De tevredenheid van de werknemers wordt gestimuleerd door maatregelen die bijdragen aan hun gezondheid en persoonlijke belangen. Zo biedt DMK zijn werknemers bijvoorbeeld kosteloos psychosociaal advies. Een centraal thema blijft de balans tussen werk en gezin. Hiervoor biedt DMK onder andere praktische ondersteuning bij kinderopvang en via Homecare-Eldercare. Op deze back-up service doen de werknemers steeds vaker een beroep, wanneer de reguliere opvang uitvalt. Diversiteit betekent voor ons mensen van verschillende leeftijden en etnische en culturele achtergronden een baan met perspectief bieden in een aantrekkelijke werkomgeving. In 2014 heeft DMK bijvoorbeeld een overeenkomst gesloten voor de volledige integratie van werknemers met een ernstige beperking. Het streven van DMK is dat zeven procent van het personeelbestand bestaat uit personen met een ernstige beperking (2017: 7,3). In onze fabriek in Georgsmarienhütte werken momenteel twaalf slechthorenden voor wie speciaal banen gecreëerd zijn. 

Actiegebied Arbeidsveiligheid

Daarnaast hebben de arbeidsomstandigheden in onze fabrieken de hoogste prioriteit, zodat we het aantal bedrijfsongevallen verder kunnen verlagen. De afgelopen jaren is dit goed gelukt. Ons doel: geen enkel ongeval meer op de locaties. Veiligheid en de bescherming van de gezondheid van alle medewerkers zijn topprioriteiten bij DMK. DMK werkt uitsluitend met dienstverleners die zich verplichten tot naleving van de geldende randvoorwaarden op het gebied van veiligheid, bescherming van het milieu, brandveiligheid en hygiëne. Getrainde DMK-coördinators dragen op de locaties zorg voor het management van externe bedrijven. DMK instrueert alle externe bedrijven over de specifieke gevaren en voorschriften voor de locaties die verband houden met hun taak. Ongevallenpreventie en zuinig omgaan met middelen hebben daarbij de hoogste prioriteit. 

Focus: Succesvolle preventie van bedrijfsongevallen

Goede arbeidsomstandigheden staan bij ons hoog in het vaandel. DMK zet zich samen met alle medewerkers in voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. In het kader van DMK 2020 willen we het aantal bedrijfsongevallen terugbrengen naar nul. Arbospecialisten hebben gevaarlijke situaties in kaart gebracht. Vijf werkgroepen hebben de oorzaken voor bedrijfsongevallen uit het verleden geanalyseerd en maatregelen voorgesteld hoe deze ongevallen in de toekomst vermeden kunnen worden.

Het aantal ongevallen door struikelen, uitglijden en vallen kon in 2017 met 15 procent verlaagd worden en het aantal verzuimdagen als gevolg daarvan zelfs met 23 procent. Juist op de plekken die geïdentificeerd waren als gevaarlijk, hebben zich minder ongevallen voorgedaan. De medewerking van de leidinggevenden is daarbij ontzettend belangrijk gebleken. Daarbij speelde niet alleen hun voorbeeldfunctie een rol, maar ook het complimenteren van voorbeeldig gedrag van medewerkers en het bespreekbaar maken van onveilige handelingen. In 2018 richten we ons op het aantal ongevallen met machines en hulpmiddelen.
 

Samenleving

Als regionaal georganiseerde onderneming en belangrijke werkgever zijn wij diep geworteld in de samenleving en nemen we onze verantwoordelijkheid als ondernemer die voldoet aan de verwachtingen en ontwikkelingen in de maatschappij. Daarom zoeken we de dialoog met klanten en consumenten en stimuleren we specifieke onderzoeksinitiatieven op nationaal en internationaal niveau. Op onze vestigingen gaan we maatschappelijk betrokken te werk en ondersteunen we onze medewerkers bij hun vrijwilligerswerk.

Actiegebied Dialoog

DMK zet zich graag in voor zijn stakeholders. Vandaar dat we regelmatig het gesprek aangaan met verschillende belangengroepen en we actief deelnemen aan het maatschappelijk debat. We hebben acht groepen stakeholders gedefinieerd, waarmee we de dialoog intensief aangaan. DMK organiseert regelmatig lokale en regionale evenementen om melkveehouders te informeren en met ze in discussie te gaan over relevante onderwerpen. De jaarlijkse enquête onder stakeholders helpt om de stemming te peilen en thema's af te bakenen voor de verdere implementatie van het duurzaamheidsmanagement. DMK behartigt de gezamenlijke belangen van de onderneming en de melkproducenten in de agrarische sector, bijv. via Interessengemeinschaft Genossenschaftliche Milchwirtschaft, afgekort als: IG Milch. Dit platform werd in het voorjaar 2017 opgericht om de belangen van de coöperaties te bespreken en strategische aanbevelingen uit te werken.

Actiegebied Regionale waardeketen

De regionale verankering speelt een grote rol op de ruim 20 productielocaties van DMK en in de 8 grote regio's van de melkproducenten. DMK is als onderneming een belangrijke speler in deze doorgaans landelijke gebieden. De melkproducenten vormen het hart van de agrarische gemeenschap en zijn actief betrokken bij de vormgeving ervan. DMK wil in de toekomst bijvoorbeeld aan de hand van regionale analyses van de waardeketen onderzoeken welke concrete bijdragen de onderneming en de melkproducenten leveren aan de regio's.

Focus: ons beursprogramma

Het beursprogramma van DMK wil in het kader van het actiepunt zuivelkennis voor goede contacten zorgen en de kennisuitwisseling op de internationale markt stimuleren. Dit zes maanden durende programma richt zich op buitenlandse studenten. Kort na de start in 2014 werkten vier Russische agrarische studenten op melkveehouderijen van DMK om de productie- en managementprocessen te leren kennen.

Momenteel wordt het programma geëvalueerd. Op dit moment ontvangt nog een student uit Mauritius in het kader van het beursprogramma en in samenwerking met de Jacobs University Bremen sinds september 2015 een beurs. Tijdens de zomer van 2016 liep hij stage bij DMK.

Focus: het belang van de agrarische sector duidelijk maken

De herkomst en het productieproces van levensmiddelen komen steeds meer in het middelpunt van de belangstelling te staan. Zo zijn detailhandel en consumenten steeds meer geïnteresseerd in de herkomst van de rauwe melk en willen ze weten onder welke omstandigheden de melk geproduceerd is. De regionale verenigingen van melkproducenten behoren tot de actoren die voor transparantie zorgen en zich inzetten om het imago van de melkindustrie in het publieke debat te verbeteren. De melkproducenten betalen door middel van contributie mee aan deze regionale verenigingen. Een project van de regionale vereniging van melkproducenten in Nedersaksen, waarvan DMK lid is, is een mooi voorbeeld. Het project “My KuhTube” biedt consumenten en andere geïnteresseerden een kijkje in het leven op de boerderij en helpt mee de agrarische sector transparanter te maken. De filmpjes van boeren uit de regio zijn te bekijken via YouTube, Facebook en www.mykuhtube.de/my-kuhtube/. Ook meerdere DMK-boeren laten hun bedrijf en dagelijkse werkzaamheden zien op “My KuhTube”.

Alles over het thema

Download hier de brochure over duurzaamheid

DE

Hoe wij werken.

Duurzaamheid als collectieve taak