Naar boven

Duurzaam­heid & Verant­woordelijk­heid

Geïntegreerd jaarverslag 2019

Finanz- und Berichtsinformationen

Duurzaamheid als onderdeel van de bedrijfsstrategie.

Al enkele jaren zet de DMK Group zich in voor meer duurzaamheid in het bedrijf en in de zuivelindustrie. Deze inspanningen werden in 2019 consequent voortgezet om onze duurzaamheidsstrategie "DMK 2020" te realiseren.

Duurzaamheid is bij ons namelijk een integrale missie waarbij verschillende disciplines zoals Inkoop, Landbouw, Arbeidsveiligheid en Milieubescherming, Energiemanagement en Kwaliteitsmanagement betrokken zijn. Deze onderdelen werken onder eigen verantwoordelijkheid aan taken op het gebied van duurzaamheid, omdat deze onderwerpen in hun processen verankerd zijn en daarmee een belangrijk onderdeel vormen van hun dagelijkse werkzaamheden. De directie overlegt regelmatig met de commissies over duurzaamheidskwesties en besluit op basis van deze nauwe samenwerking.

 

Dit verantwoordelijkheidsbesef hebben wij ook vastgelegd in onze Vision 2030 en het komende jaar willen we onze nieuwe strategie presenteren die de route voor de volgende jaren aangeeft. Niet in de laatste plaats omdat duurzaamheid een belangrijke trend in de maatschappij is en het koopgedrag van onze klanten bepaalt. Als betrouwbare partner is het onze taak de veranderde behoeften van onze consumenten te herkennen en erop in te spelen. Door vanuit hun perspectief te kijken en in te schatten wat ze van een bedrijf als DMK verwachten, kunnen we holistische oplossingen ontwikkelen.

Bij deze koerswijziging blijft DMK ook letten op het welzijn van de landbouwers en de zuivelindustrie. Wij geloven dat de overstap naar duurzamere productie uiteindelijk goed is voor iedereen. Daarom wil de DMK Group zich inzetten voor grotere duurzaamheid in het eigen bedrijf en in de gehele zuivelindustrie. Dat lukt alleen als iedereen binnen de toeleveringsketen, van boerderij en schap tot aan de koelkast, hetzelfde voor ogen houdt. In de gehele branche en de handel moeten de neuzen dezelfde kant op staan. Wij hebben als bedrijf het initiatief genomen voor de "Sectorstrategie Melk" en tijdens de Groene Week twee jaar geleden voorgesteld dat de betrokken deelbranches en organisaties zoals MIV, DRV en DBV bij elkaar komen om een gezamenlijk standpunt te bereiken over onderwerpen zoals duurzaamheid, milieubescherming, dierenwelzijn of communicatie.
 

"De markt wordt nu eenmaal bepaald door de vraag. Er is niet meer één type consument! Onderwerpen als duurzaamheid worden steeds belangrijker."

Ingo Müller, CEO van de DMK Group

Ons einddoel is in de gehele keten voor meer duurzaamheid te zorgen, zorgvuldig met onze hulpbronnen om te gaan en het milieu over de hele linie van productie en handel te beschermen. Dit lukt alleen als wij als gemeenschap te werk gaan en zoveel mogelijk stakeholders betrekken bij het realiseren van onze doelen. Ook de inzet van alle disciplines is noodzakelijk om deze onderwerpen ook in de dagelijks activiteiten te verankeren en op lange termijn succesvol te zijn. Bovendien willen wij de betrokkenheid en het werk van de melkveehouders nog zichtbaarder maken voor de maatschappij.

Daarom hebben wij ons in 2019 ingezet om een open dialoog met de stakeholders te stimuleren en meer transparantie in alle onderdelen van het bedrijf mogelijk te maken. Want: Onze missie om verantwoord en ondernemend te handelen heeft niet alleen betrekking op onze klanten en hun behoeften. Wij zijn het ook verplicht jegens onze melkveehouders, medewerkers en partners. Het is essentieel dat wij hun behoeften kennen en hun persoonlijke inspanningen nog beter ondersteunen voor een eerlijke en duurzamere toekomst voor iedereen.

Klimaatbescherming op de boerderijen.

Milieubescherming is op de meeste melkveebedrijven vanzelfsprekend. Op de helft van de bedrijven wordt gebruikgemaakt van zonne-energie of biogas en wordt het energieverbruik geoptimaliseerd met installaties voor warmteterugwinning. Tijdens het melken zelf en het koelen van de rauwe melk wordt op veel boerderijen gebruikgemaakt van energiebesparende plaat- en buiskoelers. Bovendien zorgen onze melkveehouders erg goed voor hun dieren en werken ze continu aan zo ideaal mogelijke omstandigheden voor koeien en kalveren.

1 Basis: Gegevens uit zelfevaluatie in 2019 en aanvullende enquête met betrekking tot aanbinden in de
zomer van 2018. Bij de enquête werden bedrijven die niet hebben deelgenomen aan de zelfevaluatie rechtstreeks geënquêteerd.
2 Gemiddelde waarde, prognose op basis van de melkhoeveelheid in de zelfevaluatie


Dit begint al bij het inkoop van het voer. In 2019 bedroeg het percentage GMO-vrije voedermiddelen conform de VLOG-norm bij onze melkveebedrijven 67 %. Voor alle voedermiddelen waarop de VLOG-norm niet van toepassing is vereist DMK SFAP-certificaten gebaseerd op de vastgestelde FEFAC-richtlijnen en daarmee op de Europese norm voor duurzame voedermiddelen. Deze verbiedt kinderarbeid en vereist respect voor gebieden aangewezen voor natuur- en landschapsbescherming, bewijs van eigendomsrechten en naleving van de voorschriften van geïntegreerde teelt van gewassen.

Bijna 20 procent van de melkproducenten ziet daarbij volledig af van soja. Het gebruik van duurzame voedermiddelen in de DMK-melkproductie blijft daarmee continu stijgen. Bijna 84 procent van alle melkproducenten produceert de voedercomponenten grotendeels zelf of schaft deze aan in de regio. Meer dan 14 procent maakt zelfs uitsluitend gebruik van zelf geproduceerde of in de regio geproduceerde voedermiddelen.

 

Inzet regionaal geteelde voedermiddelen in 2019Aandeel in %
Bedrijven met uitsluitend (100%)13,9
Bedrijven met overwegend (>50%)83,4
Bedrijven met minder dan de helft (<50%)2,7
Regionaal geteelde voedercomponenten als percentage van het totale rantsoen, gebaseerd op eigen schattingen

Bij hun werk op de boerderij gaan landbouwers bovendien transparant te werk. Velen bieden consumenten een inkijkje in hun dagelijkse werkzaamheden (op de boerderij zelf of via social media) en maken de inspanningen van de zuivelindustrie voor meer dierenwelzijn en milieubescherming zichtbaar met hun actieve PR. Bij DMK waarderen we deze inzet en we willen de landbouwers nog beter ondersteunen op de weg die ze zijn ingeslagen.

Grote herziening van het Milkmaster-programma.

Sinds 2013 willen wij in het kader van de duurzaamheidsstrategie DMK 2020 de transparantie op de boerderijen stimuleren. Aan deze missie is voor DMK niets veranderd. Ons belangrijkste instrument blijft daarbij onverkort het Milkmaster-programma, dat landbouwers ondersteunt bij het realiseren van meer dierenwelzijn en milieubescherming.

Na de laatste actualisering van het programma in 2018 werden het afgelopen jaar verdere herzieningen doorgevoerd, die op 1 januari 2020 in werking traden. Een belangrijk punt was de vereenvoudiging van het gebruik. Daarmee reageert DMK direct op de behoefte aan meer transparantie en overzichtelijkheid van de landbouwers, die zich dagelijks op hun boerderijen inzetten voor meer duurzaamheid. Ook zijn de maatschappelijk meest relevante onderwerpen bij milieu- en klimaatbescherming nog centraler komen te staan.

 

Om dit doel te behalen hebben wij het bonusprogramma minder complex gemaakt. In plaats van de 13 bonuscriteria van tot dusver gelden er nu nog slechts 4: levensduur, weidegang, uiergezondheid en verzorging van het vee. Ook de jaarlijkse eigen inschatting van de landbouwers als voorwaarde voor de Milkmaster-bonus komt te vervallen. Voortaan is alleen nog de planning van de melkvolumes in de perioden van 1-28 februari en 1-31 augustus bepalend.

Vanaf 2020 gaat er bovendien een nieuw audit-ritme gelden waarbij een QM-branchenorm gehanteerd wordt. Aangekondigde QM-audits worden dan in principe na drie of, indien de puntenscores niet gehaald worden, na anderhalf jaar uitgevoerd. De bonuscontrole wordt niet meer via eigen audits uitgevoerd, maar via het nieuw ontwikkelde online platform "myMilk".

Bovendien werd de Milkmaster-codex herzien en vereenvoudigd. De focus van deze leidraad voor grotere duurzaamheid in de melkveebedrijven ligt nu op centrale onderwerpen die belangrijk zijn voor een economisch en ecologisch verantwoorde melkproductie. Daarnaast staan maatschappelijke en dierenwelzijnsaspecten op de voorgrond.

De nieuwe bonus is ook het resultaat van de lange dialoog met de landbouwers die deelnemen aan het Milkmaster-programma. Hun criteria voor een succesvolle implementatie hebben wij gebruikt om het programma te optimaliseren. Dat leidt tot meer duidelijkheid, transparantie en eerlijkheid voor de bedrijven en maakt het voor alle betrokkenen eenvoudiger om duurzaamheid beter in de praktijk te brengen.

Klimaatbescherming in de productie.

Ook bij de verwerking van melk is duurzaamheid van groot belang. Daarbij kijken we naar een belangrijk punt: de opwekking van energie en het verbruik ervan in de fabrieken. Daarnaast heeft DMK zich in 2019 opnieuw beziggehouden met de optimalisatie van waterverbruik, afvoer en hergebruik van afvalwater en de naleving van nieuwe, strengere richtlijnen voor de uitstoot door de fabrieken.

Het afgelopen jaar werd energiemanagement geïmplementeerd in het geïntegreerde managementsysteem van de DMK Group. Alle 20 DMK-vestigingen zijn conform ISO 50001 (de wereldwijd geldende norm voor systematisch energiebeheer) gecertificeerd en voldoen daarmee aan de hoogste eisen voor verantwoord energiegebruik.

Ondanks uitgebreide veranderingen in de organisatiestructuur, de herziening van het productassortiment en aanpassingen in het productieproces kwam de energiebehoefte in de fabrieken in 2019 ongeveer overeen met die van het jaar ervoor.

Direct energieverbruik (kWh)201920182017
Direct energieverbruik totaal1.471.028.2611.489.191.4871.643.414.055
Daarvan directe energie uit niet-hernieuwbare energiebronnen1.459.152.2221.483.917.4121.629.212.626
Elektriciteit284.491.217298.250.903320.930.023
Aardgas1.053.050.2591.042.476.6651.086.006.499
Stadsverwarming46.811.55653.374.63948.739.461
Dieselbrandstof/uit ruwe aardolie veredelde brandstoffen87.810.39086.079.87994.677.224
Vloeibaar gas661.414743.947754.680
Stookolie1.978.7252.991.3792.450.006
Daarvan directe energie uit hernieuwbare bronnen11.876.03914.274.07514.201.429
Waterkrachtenergie0392.036518.868
Biomassa11.876.03913.882.03913.682.561
DMK GmbH inclusief alle min. 75%-dochtermaatschappijen, zonder DOC Kaas. Basis voor het winnen van directe energie uit niet-hernieuwbare energiebronnen zijn de daadwerkelijk gebruikte hoeveelheden energie; basis voor het winnen van directe energie uit hernieuwbare energiebronnen is bij biomassa de aankoop resp. omrekening van het houtverbruik. Biomassa in de vestiging Waren. De geproduceerde hoeveelheid elektriciteit uit waterkracht valt weg door de verkoop van de vestiging Rimbeck.

Met een reductie van ca. 1,7% ten opzichte van het verbruik in het jaar ervoor hebben wij opnieuw energiebesparingen bij de productie gerealiseerd. Hier zullen wij in de toekomst mee bezig blijven om de fabrieken steeds energie-efficiënter te maken.

In het kader van de door het Bundesministerium für Bildung und Forschung ondersteunde "Copernicus-projecten voor de energietransitie in Duitsland" zoekt DMK naar meer mogelijkheden voor efficiënter energieverbruik in de fabrieken. In het kader van ons deelproject "SynErgie" zoeken we naar doorslaggevende modelberekeningen, die duidelijk moeten maken hoe afzonderlijke productieprocessen en -installaties flexibel en rendabel in de energiemarkt geïntegreerd kunnen worden.

De resultaten konden wij in 2019 ook in de praktijk toepassen in onze fabriek in Edewecht. Met een eigen gas- en stoominstallatie behaalde DMK op deze locatie de eerste successen met zelf opgewekte energie. Bovendien werd er een koude-opslagvoorziening geïntegreerd zodat de installatie ook bij lage energieprijzen kan blijven draaien.

De DMK Group heeft zich al met succes voor de tweede subsidiefase aangemeld en gaat nog 3 jaar onderzoek doen naar de flexibiliteit van koudeopslag. In dat kader zullen vanaf 2020 meer fabrieken worden onderzocht op mogelijkheden voor optimalisatie.

Naast energie is ook water een belangrijk onderdeel van de productie. Ook hier hebben wij in 2019 belangrijke aanpassingen doorgevoerd om het waterverbruik verder te verlagen en zo voor meer duurzaamheid in onze fabrieken te zorgen.