Naar boven

Van het ere­ambt

Geïntegreerd jaarverslag 2019

Interview met de concerndirectie
Onze Route 2030

In tijden van corona is de coöperatieve gedachte belangrijker dan ooit. Thomas Stürtz (voorzitter bestuur DMK eG) en Heinz Korte (voorzitter raad van commissarissen DMK eG en DMK GmbH) bevestigen dit. Als melkveehouder kennen ze de uitdagingen waar bedrijven mee te maken hebben en bij hun werkzaamheden in de bestuurlijke organen van DMK monitoren ze de gevolgen voor de zuivelcoöperatie. Hier vertellen ze over het afgelopen boekjaar en de belangrijkste mijlpalen bij de veranderingen binnen de DMK Group.

Geachte heer/mevrouw,

De huidige situatie is niet alleen voor de zuivelindustrie een grote uitdaging. Het coronavirus creëert nieuwe omstandigheden in onze maatschappij die niemand had kunnen voorzien. In het voorjaar van 2020 kan nog moeilijk worden ingeschat hoe de situatie zich de komende weken en maanden zal ontwikkelen en moeten we de gebeurtenissen per dag bekijken en erop reageren.

Bij DMK hebben we al vroegtijdig een crisisteams opgericht om onze organisatie op alle scenario's voor te bereiden en alle noodzakelijke maatregelen voor de bescherming van medewerkers en melkveehouders te kunnen coördineren. Maar we moeten samen door deze crisis komen. Als iedereen voorzichtig en verantwoord te werk gaat helpt dat de verspreiding van het coronavirus te vertragen en dat helpt ons de crisis te doorstaan.

Juist nu wordt duidelijk hoeveel we profiteren van de coöperatieve gedachte waarop onze organisatie is gebaseerd. Want een sterke coöperatie is het fundament van een sterke DMK Group. Nu werpen de doorgevoerde veranderingen hun vruchten af.

Het wij-gevoel speelde al in 2019 een doorslaggevende rol binnen het bedrijf en in de gehele agrarische sector. Want die staat onder grote druk en dat merken wij in toenemende mate.. Ons werk wordt steeds moeilijker gemaakt door de hoge en uiteenlopende eisen van de consumenten en de levensmiddelendetailhandel, maar ook door nieuwe wetten en voorschriften van de overheid. Dat maakt het des te belangrijker dat we samen voor onze belangen opkomen. Want voldoen aan al die eisen vergt flinke inspanningen en dat moet natuurlijk worden gecompenseerd. Daarom heeft Ingo Müller in Duitsland de sectorstrategie Melk gestart. Daarmee willen wij gezamenlijk als branche een nieuwe en stevigere positie binnen de maatschappij en de politiek zien te verwerven, zodat we rechtstreeks voor onze belangen kunnen opkomen.

Wat voor de zuivelindustrie in het algemeen geldt, geldt concreet ook voor de DMK Group: Wij willen tegemoetkomen aan de wensen van onze klanten, want anders raken we als bedrijf achterop. Daarom zijn wij al in 2016 begonnen met de reorganisatie van onze onderneming - een belangrijke stap om de DMK Group toekomstbestendig te maken. Dankzij de inzet van alle afdelingen en de inspanningen van de melkveehouders die dit plan ondersteund hebben, is het ons samen gelukt DMK op een nieuwe koers te krijgen.

Maar we zijn er nog niet. In juni 2019 hebben wij onze strategie Vision 2030 gepresenteerd. In deze strategie hebben wij niet alleen de nieuwe koers van de DMK Group vastgelegd, maar ook heldere doelen geformuleerd aan de hand waarvan we ons voorbereiden op de veranderingen in de wereld in de komende 10 jaar. We willen ons nog meer richten op consumenten en ons tot een partner ontwikkelen die hen in alle levensfasen van hoogwaardige producten voorziet.

 

Daarbij zijn we onze roots als coöperatie en onderneming van melkveehouders niet vergeten. Integendeel: de dialoog tussen DMK en de leden vinden wij erg belangrijk. Daarom doen wij continu ons best om deze nog verder te versterken, ook als dat vanwege de coronapandemie een uitdaging is. Want vooral de belangrijke bestuurlijke werkzaamheden zorgen hier voor meer transparantie en openheid. Beide zijn absoluut noodzakelijk als wij onze leden willen ondersteunen en hen willen belonen voor hun werk. Hun wensen vormden de basis voor de concrete maatregelen van het afgelopen jaar en worden voortdurend meegenomen bij de implementatie van de missie voor 2030. Zo hebben wij onder andere belangrijke wijzigingen doorgevoerd in het Milkmaster-programma om de toepassing voor onze leden te vereenvoudigen. Tegelijkertijd werd met myMilk een nieuw digitaal platform geïnstalleerd om het contact tussen DMK en de leden te vereenvoudigen. Op verzoek van veel melkveehouders hebben we meer transparantie gecreëerd bij de afrekening van het melkgeld en hebben we de toeslagen voor gmo-vrije melkproductie, logistiek en koelkosten geactualiseerd.

Maar het afgelopen jaar was de melkprijs niet zoals hij hoort te zijn. De uitbetalingen bleven in 2019 achter bij de verwachtingen en lagen ca. 1 cent lager dan bij concurrerende zuivelcoöperaties. Daarvoor zijn er drie belangrijke oorzaken. Ten eerste de marktomstandigheden, die in 2019 moeilijk waren voor de gehele branche. Ten tweede hadden wij het afgelopen jaar ca. 1 miljard kg minder melk. En ten derde moesten lopende investeringsprojecten worden afgerond, zoals de bouw van de fabriek in Strückhausen, de nieuwe poedertoren in Beesten en de consolidatie van de ijstak. Deze uitgaven bereikten hun hoogtepunt in 2019 en hebben zwaar aangetikt.

Maar het goede nieuws is: praktisch alle maatregelen zijn afgerond, zodat wij nu onder nieuwe financiële omstandigheden kunnen opereren. De oude lasten van de afgelopen jaren kunnen wij achter ons laten en we kunnen ons volledig op de toekomst concentreren. Door dit belangrijke voorwerk kunnen wij de coronacrisis doorstaan en kunnen we ook na de crisis samen met de leden onze koers blijven voortzetten. Wij zullen onze strategie Vision 2030 voor de DMK Group stap voor stap en in nauw overleg en een open dialoog met onze melkveehouders en medewerkers in de praktijk brengen, zodat wij uiteindelijk allemaal van de veranderingen profiteren. Daar blijven we ook in deze uitdagende tijden van overtuigd.

 

Heinz Korte, voorzitter raad van commissarissen van de DMK Group

Thomas Stürtz, voorzitter bestuur Deutsches Milchkontor eG

Andere onderwerpen

Geïntegreerd jaarverslag 2019